آنقـــــدر تَنــــگ...

 

 تَنــــگ در آغـوشـت مـی گیـــــرم

 آنقــــــدر

 کــــــه دنیـــا بـرایـت کـوچــــک شَـوَد

 و دیگـــــر جـایــــی بـرای

 رفتــــن پیـــــــدا نکـُنــــــی...

 

 

"عـاطفــــــه مــلایـری"

کتـاب "بـی تــو شـاعــــر خـواهـــــم مُــــرد"

از صفحه: Atefeh malayeri

 

/ 0 نظر / 10 بازدید