دو پیـــــالـــه...

 

 مـن بــودم و تــو 

 دو پیـــــالـــه

 پُـــــر و خــالـــــی شـــد

 و انتهــــــای شـب

 مــــــا را نیـافتنــــــد 

 

 

"محمـــــد شــریفـــــی نعمــت آبــاد"

از وبلاگ: kashefanehich.persianblog.ir

/ 0 نظر / 10 بازدید