مَـــــرجَـــــع...

 

 کــوک مـی کـُنــــم

 تَـــرَک هـــای دلــــــم را

 

 بـه بنــــد مـی کِشــــم

 بنــــد بنــــد ِ کـالبـــــدم را

 

 هـا مـی کـُنــــم

 گـَردهـای کهنــــــه را

 حــالا دیگـــــر

 مَــــــرجَـــــع ِ ضمیــــر ِ شعــرهـایـــــم

 تــویـی

 

 

"صــدف درخشـــــان"

کتاب "صـدف هـا آبستـن ِ مــرواریــــد مـی شَوَنـــد"

از صفحه: sadaf derakhshan

/ 0 نظر / 10 بازدید