زودتــــــر...

 

 زودتـــــر بیــــــــــــــا!

 زور ِ ایـن قـــــــرص هـا

 بـه بـی خـوابــــی هـای "مـن"

 نمـــــی رسـد...

 

 

"ونـوشـــه اَنـدَرخـور"

از صفحه: عاشقانه های آرام و کوتاه ونوشه اندرخور

/ 1 نظر / 9 بازدید

che kalamat e dustdashtani ee tu blogetun peida mishe perfect