بیـخـــــــودی...

 

 ریـــه هـا

 انــــــدام هـای بیـخـــــــودی هستنــــد

 بــــرای تنفــس

 در هــــوایـی کـــــــــه،

 تــو نیستـی...

 

 

"آرش نـاجــــــی"

از صفحه: یه مشت شعر

/ 1 نظر / 14 بازدید
n!k

من مشابه این یه چیزی گفته بودم قبلنا آپم