صـــــدف...

 

 چشمـــان ِ تــو صـــــدف اسـت

 بَـر آن گـوش مـی خـوابـانــــم ، وقتـــی کــــــــه خـوابیــــده ای

 تـا صـــــدای دریـایـــی را کــــــــه در آن غــرق شــــده ام

 بشنـَــوَم...

 

 

"سجــــاد گــــــودرزی"

از صفحه: Sajad Goodarzi

/ 0 نظر / 10 بازدید