و بـــــاز...

 

 غُصّـــه نخــــور!

 حتّــی اگــــــر همــه ی عـروسـک هـا

 از خـواب بیـــــدار شـونــــــــد،

 مجسمــــه هـا

 بـا صـــــدای بلنـــــد فکـــر کننــــد

 و دیـوانـگان شفـــــــا بگیـرنـــــد،

 مـن بــــاز خـودم هستـــــم

 و بــــاز...

 شیفتــــه ی تــــواَم.



"ستـــاره چگینیـــــان"

کتـاب "مـاهـی هـا گنـاهـکارنـــد"

از صفحه: Setareh Chegeinian

/ 1 نظر / 9 بازدید
aryan

باید رفت در حوالی های دلتنگی هایم طراوت باران هنوز به انتظار نشسته...