نـــــــذر...

 

 تمــــام ِ خنـــــده هـایـــــم را نــــــذر کـــــرده ام

 تـا تــو همــــان بـاشــی

 کــــــه صبـــــح ِ یکــی از روزهــــای خـــــــدا

 عطــــر ِ دستهـــــایـت

 دلتنگــــی ام را بــه بــــــاد مـی سپـــــارد...

 

 

 "سیــــد علـــــی صـالحــــــی"

از صفحه: قبله ی اهل دل منم

/ 0 نظر / 12 بازدید