چیــــــــــز...

 

 همیشــــه در هــــر عکســی

 جــــای یـک نفــــر کنــــــار ِ مـن خــالــــی سـت،

 یـک نفــــر کـــــه اگـــــــر بـود

 حتّـــی لازم نبـــود چیــــزی بگـویــــــد

 تـا مـن لبخنـــــد بـزنـــــم،

 یـک نفــــر کـــــه اگــــــر بـود

 مـن در آن عکســــــــها نبــــودم!

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: www.mojganbanoo.com

/ 1 نظر / 40 بازدید