روی گـُسَـــل...

 

 مــــــن_

 بـه روی گـُسل ِ زلـزلــه هـــــا،

 خـانــــــه نــدارم_

 امّــــــا،

 بـی "تــــــــــــو"

 _هـــــر لحظـــــه_

 دلـــــــم

 مـی لــــرزَد...!

 

 

"سمیــــه آزادل"

از صفحه: اشعار سمیه آزادل

/ 0 نظر / 11 بازدید