تــــــــــــــو...

 

 تــو اتّفــــــاقـی هستـی

 کـــــه هـر وقـت رُخ دهـــــد خـوش آینـد

 مثــــل ِ بهــــــــار

 مثــــل ِ اُردیبــهشت

 مثــــل ِ...

 مثــــل ِ چشــــم هـایـت کـــــه تـا اَبَـــد خیــــرگـی را بَـر مـن واجـب کـرده

 مثــــل ِ خــــــدایـت کـــــه مـی پـرستَـمَش!

 

 


"نـریمــــــــان ربیعـــــــی"

از صفحه: نریمان ربیعی

 

/ 1 نظر / 13 بازدید