قصّــــــه...

 

 و مـن همـــــان کــــلاغ ِ قصّـــــه ام

 کــــــه مـی تـرسیـــــدم بـه خــانـــــه بــِـــرســم

 تـا شـایـــــد نکنـــــد قصّـــــه!

 بـه آخـــــــر نـرســـــد.

 

 

 

"رامیـن رهــــــا" 

دفتـــر "پــــــوچ"

از صفحه: به نام شعر

/ 0 نظر / 8 بازدید