مـن و تــو...

 

 دلَـت مـی آیــد؟

 واقعــــا" دلَـت مـی آیــد؟

 ایـن همـــه دلتنگـت بـاشــــم؟

 کــاش بـه جـای دلَـت خـودت بیـایــی

 آن وقـت دلتنگــــی مـی رَوَد

 مـن مـی مـانـــــم و تــو...

 


"ابـریشــم معینـــی"

از صفحه: دل واژه های ابریشم معینی

/ 0 نظر / 9 بازدید