بـــاور کـُــــن...

 

 بیـــــا بـه هــــــم دروغ بگـوییـــــم!

 مـن بگـویــــــم بهــــــــار شـــده

 تـــــــو بـاور کـُنـــــی، بیـــایــی!

 

 

"رضـــا کـاظمــــــــی"

از صفحه: REZA Kazemi (رضا کاظمی)

/ 0 نظر / 23 بازدید