زبـــــــــانـــــه...

 

 وقتــــی دلـت زبــــــانـــه مـی کِشــد

 هیــــچ زبــــــانـــی را نمـی فهمــــد

 هیــــچ بـــارانــــی ســــرد و سبــــزش نمـی کـُنـــــد

 و همـــــه ی دریـــــاهــا را

 مـــــوج تـا مـــــوج

 هیمـــــه هیمـــــه

 سُــرخ مـی کـُنـــــد و خـونــی

 

 

"نســــریـن فـــرقــانــــی"

از صفحه: Nasrin Forghani

پ ن: بیسـت و ســه مــاهـــه شُـدیمــا...! لحظـــه شمــــاری شــــروع شــــد...!

/ 0 نظر / 21 بازدید