چـــــه خیــــــالــــــی...

 

 خیـــــالـت مثـــل ِ چُــــرت ِ صبحــــگاهــی‌‌سـت!

 هِــــی بـا خــــودم مـی‌‌گـــویـــــــم؛

 فقــــــط پنــــــج دقیقــــــه‌‌ی دیگــــــر...

 

 

"ســـــارا وحـــــدتــــــی" 

از صفحه: شعر بی واژه

/ 2 نظر / 11 بازدید
n!k

این خیلی قشنگ بود