همیـن دقیقـــــه...

 

 بـرای همیـن دقیقـــــه ات مـی نـویســـم

 همیـن دقیقـــــه کــــــه اینجـــایـی

 تــو نیــــــز دستـانـت را

 بـه آینــــــده مـوکـــــول نکـُـن

 

 

"علیـــــرضـا آدینـــــــه"

از صفحه: مینیمال هایی برای زندگی

/ 1 نظر / 12 بازدید
zhina

نـزدیک هـم کـه باشـی شـانه به شـانه... دسـت در دسـت... چشـم در چشـم... بـاز حسـرت بـه قلبـم چنـگ خـواهد زد...! تــو سهـم مـن نیسـتی... یه دنیا ممنون که سرزدی! بازم بیا