اعتمــــــــاد...

 

 مـن را

 از نـگاهـت بیـــــرون نکـُن

 مـن بـه هیــــــچ

 آینــــه ای جـــــز چشمــــــــان ِ تــو

 اعتمـــــاد نـــــــدارم

 

 

"پـرهــــــام تـوفیــــــق"

از صفحه: واج چین

/ 0 نظر / 10 بازدید