شبــــــاهــت...

 

 از پنجـــــــره شــــــروع شــــــد

 بــه اتــاق آمـــــــد

 و دُرُسـت همــــان جــا کـــــــــه نیستـی

 غــــــروب کـَــــــرد

 نبـــودنـت چقـــــــدر شبیــــــه تــوسـت!

 

 

"یـاور مهـــــدی پـور"

از صفحه: Yavar Mehdipour ( یاور مهدی پور )

پ ن: تــــــــــولـــــــــــدت مبـــــــــــــــارک دیــــــــــــوونــــــــــــه...! تشویقهوراماچ

/ 3 نظر / 11 بازدید
دیوونه

.....