دلتنـــــگی...

 

 دلتنــــگی

 بـاران ِ پشـت ِ شیشـه اسـت

 هــــر چــه هـــــــم چشمهـــــــایـت را پـاک کنــــی

 بـاز هـــــــم خیسنــــد.

 


 "حسیـن غــلامــــی خــــــواه"

از صفحه: حسین غلامی خواه

/ 0 نظر / 11 بازدید