ســـــدّ ِ گـــــریـــــــــه...

   ســـــدّ ِ گــــریــــــه انــــد چشــــم هـــای مـن    رودهـــــای اشـک    پشـت ِ پلــــک هـای مـن    جمـــــع مـی شَـوَنـــــد    کـافــــی اسـت    چشـــم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 43 بازدید

چیــــــــــز...

   همیشــــه در هــــر عکســی  جــــای یـک نفــــر کنــــــار ِ مـن خــالــــی سـت،  یـک نفــــر کـــــه اگـــــــر بـود  حتّـــی لازم نبـــود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 41 بازدید

نمـــــی خـــواهمــــت...

   «نمــــی‌خـــواهمـــت» هــــــم  همــــــان طعـــــم ِ «مــــی‌خـــواهمـــت» مــی‌دهـــــد  و حتّــــی کمــــــی دلنشیــــن‌تــر  اگــــــــر از لبـــــان ِ تــــــــو بـاشــــد.     "سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی" از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید

از نـــــــــــو...

   بگــــذار بیهــــوده  رنـگ بـه رنـگ شَـوَنـــــد  ایـن فصــــل هـا    مـن بـی هیـــــچ فصلـــی  تنهــــــا در آغـــــوش ِ تــو  از نــــــــــو  جــوانـــــــه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید

زبـــــــــانـــــه...

   وقتــــی دلـت زبــــــانـــه مـی کِشــد  هیــــچ زبــــــانـــی را نمـی فهمــــد  هیــــچ بـــارانــــی ســــرد و سبــــزش نمـی کـُنـــــد  و همـــــه ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

غَـــــرق ِ راه...

   دوسـت داشتنـت گـویـــی  بلنــــــــدتــریـن جــــاده ی جهــــــان اسـت  و مـن مسـافــــــــری کـــــه غَــــــرق ِ راه شــــد...      "سـولمــــــاز تبــریـزی" از صفحه: بی قافیه پ ن: دوّم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید

نخنــــــــد...

   شـــده تـا بـه حــــال عطــــر ِ تَـن ِ کـَسـی بپیچــــد در خـوابـت...؟  نخنـــــــــد!  مـن دیــوانـــــــه نیستــم!  فقـــــط کمـــی... بیشتـــر از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

فـــــــــردا...

   حــالا کـــــه آمـــــده‌ای  از گـذشتــــــه نپُـــــرس  در روز ِ آفتـــابـــی  از بــرف ِ سنگیـــن ِ شــب ِ قبــــل  چـــه مـی‌مــانـــــد؟ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

بـــاور کـُــــن...

   بیـــــا بـه هــــــم دروغ بگـوییـــــم!  مـن بگـویــــــم بهــــــــار شـــده  تـــــــو بـاور کـُنـــــی، بیـــایــی!     "رضـــا کـاظمــــــــی" از صفحه: REZA Kazemi (رضا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

تعبیـــــــر...

   بــه خـــوابــــــم بیــــــا  کـــــــه بیــــــداری‌ام هیـــــچ تعبیـــر ِ خـوبـــی نــــــدارد  بجـــــز حـسّ ِ رفتــــن.     "سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی" از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir
/ 0 نظر / 31 بازدید
بهمن 93
6 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
14 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
10 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
19 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
25 پست
خرداد 92
20 پست
اسفند 91
15 پست