آلـزایمـــــر نوشتــــه هــای دو تـا دیـوونــــــــه

 
چـــه حـسّ ِ خـــوبـــــی...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٥
 

 

 همیـن کــــه

 در کـوچـــه هـای خیـس ِ رویـای مـن

 پـرســه مـی زنـی و

 پنهــــان از چشـــم هـا

 بـر گیســـوی غمگینــــم

 عطـــر ِ بـــاران و بهـــــار مـی پـاشـی

 بــه گــریــــه مـی اُفتَــــم و

 مـی بینـــم

 سهمـی از خـوشبختــی

 کنــــار ِ پنجــــرۀ تنهــــایـی اَم

 گـذاشتـــه ای و رفتـــه ای

 

 

"منیــــژه گُلبچــــه"

از صفحه:کارگاه شعر سورئال - Surreal Poetry Workshop


 
 
رســــوا...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
 

 

 سـر مـی رَوَم از خـویـش

 از گـوشــه گـوشــه فـــــــرو مـی ریـزم

 و عطــــر ِ تــو

 رُســـوایـــــم مـی کُنــــد.

 

 

"شمــس لنگـــــرودی"

کتاب "شب نقاب عمومی است"

از صفحه:shams langeroodi شمس لنگرودی


 
 
نـــگاه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥
 

 

 یعنـی یــادت بمــانـــــد...
 
 تــو را تنهــــا در چمشهـــایـت نگـریستـم

 وقتــی غـرقـــــم مـی بـرد بــه جهــــانـی

 کــــه بـی شـک اینجـــا نبـــود... 
 
 
 
 
 
"مـانــــدانـا فــــآنـی"


 
 
هــــر ســــاعـت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤
 

 

 و چــه سخـت اسـت کـــــه از پنجــــره ات هــــر ســاعـت

 کــوچــــه را زیــر ِ نظـر داشتــه بـاشـی

                                           و ببینـی کــــه هنــوز...

 و ببینـی بـــــاران...

 و ببینـی کــــه نبـــاریـــــده هنــوز...

 

 

"سیـد علـی میـر افضلـی"

amiralavi.persianblog.ir


 
 
انقـــــراض...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳٩٤
 

 

 مـن گیـــــاه ِ نـابـــاروری هستـم

 کـــــه بـی بستـــر ِ آغــوش ِ تــو

 بــه انقـــــراض مـی رســم

 آغــوش بـــــاز کُـــن!

 مـی خـواهـم بشکُفـــم...

 

 

"کامـــران رســول زاده"

از صفحه:Kamran Rasoolzadeh


 
 
بــــاران...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤
 

 

 از کـــوه هـا نمـی تـوان خـواسـت

 ایـن را کــــه از مـن مـی خـواهــی

 گیـاهـــان ِ اعمـــاق البتــه بـا پلـک ِ تــو نسبتـی دارنـد

 مـن امّــــا دوبــاره

 بــه حـــرارت ِ حــرف هـایـی

 نیـــاز خـواهـــم داشـت

 بــه سیـل ِ خُفتـــه در رگ ِ ابــــــرهـا

 فکـر نمـی کُنَـــد مثـل ِ اینکــــه کسـی

 پیـش از اینکــــه بلنـــد شـود

 صـــدای دیـوانگـی بـــــاران هـا.

 


"هـرمـــز علیپـــور"

از صفحه:Hormoz Alipour (هرمز علی پور)


 
 
دوش ِ تـــــــــو...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آذر ۱۳٩٤
 

 

 اشـک بـایـــد در آغــوش ِ  یـاری بـریـزد

 زلـف بـر شـانــه هـایـش نـگاری بـریـزد

 مـن سَـرم روی دوش ِ  تــو بـاشــد قشنـگ اسـت،

 صخـــره وقتـــی از آن آبشــــاری بـریـزد

 چـای خـوب اسـت امّـا از آن بهتـر اینسـت:

 چـای را آنکــــه تــو دوسـت داری بـریـزد

 خـواسـت قـلب ِ  مـــرا پُــر کُنــد از تــو ایـن عشـق

 خـواسـت دریـــا کـــــه در جـویبــــاری بـریـزد!

 عمــر ِ  مـــا آن شکـوفــه سـت بـر شـاخـه ، افسـوس

 مـی رَوَد بــا نسیمــی بهــــــــاری بـریـزد

 چهـــره ام مثــل ِ  آئینـــه از غـــم کِــــدر شـد

 کـاش دسـت ِ  تــو از مـن غبــــــاری بـریـزد


 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ:mojganbanoo.com


 
 
نـــام ِ تـــو...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٤:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤
 

 

 حـریصــانـــه تمـــــام ِ  روز

 کلمـــه گـــرد مـی آوَرَم

 در اتــــاق هــای کنـــدو

 و شـب

 بــه گـــاه ِ چیـــــدن

 بـر سفیـــدی ِ  ورق

 تنهــــــا

 نـــام ِ تـــو پــدیـــــدار مـی شـود.

 

 

 "منصـــوره اشـرافــــی"

 از صفحه: Mansoureh Ashrafi


 
 
داغ...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ مهر ۱۳٩٤
 

 

 تمـــام ِ جهــــان

 در چنـگال ِ مـن اسـت

 وقتـــی کــــه دسـت هـای تــو را دارم...

 

 گـرم شــدن ِ زمیـن

از پـارگـــی ِ اوزون نیسـت...

 

از سُـرخـــی ِ گـونـــه هـای مـن اسـت!

 

 

"مـــدینــــه شیـرخـــانـی"

shereno.com

 


 
 
شبیــــه ِ تــــو...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤
 

 

 می روی 

بی آنکه بدانی

 مرگ را در من بیدار کرده ای

 باید ناخن هایم به رنگ ِ خون باشد

 دست های مردی را

 که شبیه تو نیست

 نوازش می کُنم

 دنیا را از تَنَم درمی آورم

 پرچمی گیر کرده به شاخۀ درخت ها

 

 

"پری سا امــــامــــی"

از وبلاگ:parisaemami.blogfa.com


 


 
 
مســــافــــــر...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤
 

 

 از هــــزاران زنـی کـــه

 فـــردا پیـــاده مـی شـونـــد از قـــطار،

 یکـی زیبـــــــا

 و مـابَقـی مســـافـــرنــــد.

 

 

"عباس صفاری"

از صفحه: برترین اشعار پارسى


 
 
نـــــذری...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
 

 

 تمـــام ِ خنـــده هـایـم را نـــذر کــرده ام

 تـا تــو همـــانی بـاشـی

 کـــه صبـــح ِ یکـی از ایـن روزهـا

 عطـــر ِ دسـت هـایـت

 دلتنگـی ام را بـه بـاد مـی سپـــارد

 

 

 "سیــاوش میـــرزایـی"

از صفحه: شعری که زندگی ست


 
 
بـــــاش...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
 

 

 شبیـه شاخۀ تُــردی

 مـن از تــو سنگینـم،

 مـن از تــو سـرشـــارم،

 شکـوفـــه بـاش و بِـدَم!

 پـرنـــده بـاش و بخــوان!

 هـــوای قلـب مـــرا

 تـازه کُـن، بهـــاری کُـن…

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو" 

از وبلاگ:mojganbanoo.com

 


 
 
خـــــائـــــن...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

 

 ببــوس مـــرا ؛ اشـک هــایـم،

 انــــــدازۀ

 تنهــــایـی هــایـم را لــــو مـی دهنـــد...

 

 

"عصمت امید"

از صفحه:Smat Omid


 
 
اتفــــــاق...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
 

 

 یـــــه اتفـــــــــاق ِ خیلــــی بـَــــــــد...

ناراحت

 


 
 
ایجـــــــاز...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
 

 

 «مـــا بـا هــــم دو استـکان چـای نـوشیــدیـم».

 و ایـن جملــه شعـر نیسـت.

 استـکان در آن بــه معنـــی ِ استـکان اسـت

 و چـای استعـــاره از هیــچ شـرابـــی نیسـت.

 خـواستــــم بگـویـــــم

 اوسـت کــــه مـــــرا مَسـت مـی‌کـُنــــد!

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: mojganbanoo.com


 
 
ســال نــــــــو...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤
 

 

 

 ســـــال ِ نــــــــو مبــــــــارک ، فقـــــــط همیــــن...

 

 

 


 
 
فـــاصلــــــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
 

 

 سفـر را بهــانـــــه نکـن!

 فـاصلـــــه از دستـانمـــــان

 آغــــاز مـی‌شـود...

 

 

"سیــدمحمــــــد مـرکبیـــــان"

 از صفحه: شعر بی واژه


 
 
فــــرامــــوشـی...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٤:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
 

 

 آمـدنـــم را نــــخ بِبَنـــد

 بـه انگشـت ِ تمـام ِ بـادبـادک‌هــا

 بـاور کـُن پـــرواز

 چیـز ِ قشنگـی نیسـت

 بــرای کبـوتــــری کـــه جَلـــد ِ تـوسـت...

 


 "فـائـــزه دارابــی" 

از وبلاگ:faezedarabi.blogfa.com


 
 
آینــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
 

 

 نـگاه کـُن!

 یکـی مثـل ِ مـن

 تــوی آن آینـــــه ایستـاده اسـت

 رنـگ ِ پـوستـش مهتــابـی سـت

 و یـک شُعلــه‌ی سبـز

 مثـل ِ یـک پـرچـــم ِ لـــرزان

 از تَــه ِ چشمـانـش

 بـه سمـت ِ پیشـانـی‌اش

 بـالا مـی‌رَوَد.

 

 

"پـرویـن سـلاجقـــه"

از وبلاگ:psalajaghe.blogfa.com


 
 
چـــــی مــی شــــه...؟
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
 

 

بـه جــای روزهـای هفتــــه

کـاش

تـــو مـی آمـــــــــدی!

 

 

"محمــــود فخــــری نـژاد"

از صفحه: کوچه های ولگردی

 


 
 
بــــاران ِ خـوشبخـــت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
 

 

خوشبخـت تـــر از مـن 

بـاران اسـت ،

گـونـــه هـایـت را بـوســـه میـزنــــد

هـــــر وقـت کــــه بخـواهــــــد

هـــــر وقـت کــــه ببـــــــــارد ...

 

 

"عصمـت اُمیــــــــد"

از صفحه:Smat Omid

پ ن: دو ســــــــــــــــــــــــــــــــال... تشویق

 

 
 
درد...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
 

 

 آنقـــــدر درد کشیــــده ام

 کــــــــه وقتـــــــی نکِشـــــم

 درد مـی کِشــــــم...

 

 

"جـــواد چعبــــــاوی"

از صفحه:Javad Cvi


 
 
ســـــدّ ِ گـــــریـــــــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 ســـــدّ ِ گــــریــــــه انــــد چشــــم هـــای مـن
 
 رودهـــــای اشـک
 
 پشـت ِ پلــــک هـای مـن
 
 جمـــــع مـی شَـوَنـــــد
 
 کـافــــی اسـت
 
 چشـــم وا کـُنـــــم نبینمــت
 
 
 
 
"جلیـــــــل صفـــــــربیگـــــــــی"
 
از وبلاگ:varan.blogfa.com
 


 
 
چیــــــــــز...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 همیشــــه در هــــر عکســی

 جــــای یـک نفــــر کنــــــار ِ مـن خــالــــی سـت،

 یـک نفــــر کـــــه اگـــــــر بـود

 حتّـــی لازم نبـــود چیــــزی بگـویــــــد

 تـا مـن لبخنـــــد بـزنـــــم،

 یـک نفــــر کـــــه اگــــــر بـود

 مـن در آن عکســــــــها نبــــودم!

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: www.mojganbanoo.com


 
 
نمـــــی خـــواهمــــت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 «نمــــی‌خـــواهمـــت» هــــــم

 همــــــان طعـــــم ِ «مــــی‌خـــواهمـــت» مــی‌دهـــــد

 و حتّــــی کمــــــی دلنشیــــن‌تــر

 اگــــــــر از لبـــــان ِ تــــــــو بـاشــــد.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir


 
 
از نـــــــــــو...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 بگــــذار بیهــــوده

 رنـگ بـه رنـگ شَـوَنـــــد

 ایـن فصــــل هـا

 

 مـن بـی هیـــــچ فصلـــی

 تنهــــــا در آغـــــوش ِ تــو


 از نــــــــــو

 جــوانـــــــه مـی زنــــــم!

 

 

"فیــــــــروزه کـاســــانـی"

از صفحه: شعری برنگ باران


 
 
زبـــــــــانـــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 وقتــــی دلـت زبــــــانـــه مـی کِشــد

 هیــــچ زبــــــانـــی را نمـی فهمــــد

 هیــــچ بـــارانــــی ســــرد و سبــــزش نمـی کـُنـــــد

 و همـــــه ی دریـــــاهــا را

 مـــــوج تـا مـــــوج

 هیمـــــه هیمـــــه

 سُــرخ مـی کـُنـــــد و خـونــی

 

 

"نســــریـن فـــرقــانــــی"

از صفحه: Nasrin Forghani

پ ن: بیسـت و ســه مــاهـــه شُـدیمــا...! لحظـــه شمــــاری شــــروع شــــد...!


 
 
غَـــــرق ِ راه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 دوسـت داشتنـت گـویـــی

 بلنــــــــدتــریـن جــــاده ی جهــــــان اسـت

 و مـن مسـافــــــــری کـــــه غَــــــرق ِ راه شــــد...

 

 

 "سـولمــــــاز تبــریـزی"

از صفحه: بی قافیه

پ ن: دوّم ِ بهمــــــن مــــــاه...! بغل


 
 
نخنــــــــد...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
 

 

 شـــده تـا بـه حــــال عطــــر ِ تَـن ِ کـَسـی بپیچــــد در خـوابـت...؟

 نخنـــــــــد!

 مـن دیــوانـــــــه نیستــم!

 فقـــــط کمـــی... بیشتـــر از حَجــــم ِ دلَـــــــم "دوستـت دارم"...

 

 

"مهســـــا ابـراهیمــــی"

از صفحه: Mahsa Ebrahimi


 
 
فـــــــــردا...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳
 

 

 حــالا کـــــه آمـــــده‌ای

 از گـذشتــــــه نپُـــــرس

 در روز ِ آفتـــابـــی

 از بــرف ِ سنگیـــن ِ شــب ِ قبــــل

 چـــه مـی‌مــانـــــد؟

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: www.mojganbanoo.com


 
 
بـــاور کـُــــن...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳
 

 

 بیـــــا بـه هــــــم دروغ بگـوییـــــم!

 مـن بگـویــــــم بهــــــــار شـــده

 تـــــــو بـاور کـُنـــــی، بیـــایــی!

 

 

"رضـــا کـاظمــــــــی"

از صفحه: REZA Kazemi (رضا کاظمی)


 
 
تعبیـــــــر...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
 

 

 بــه خـــوابــــــم بیــــــا

 کـــــــه بیــــــداری‌ام هیـــــچ تعبیـــر ِ خـوبـــی نــــــدارد

 بجـــــز حـسّ ِ رفتــــن.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir


 
 
شبــــــاهــت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
 

 

 از پنجـــــــره شــــــروع شــــــد

 بــه اتــاق آمـــــــد

 و دُرُسـت همــــان جــا کـــــــــه نیستـی

 غــــــروب کـَــــــرد

 نبـــودنـت چقـــــــدر شبیــــــه تــوسـت!

 

 

"یـاور مهـــــدی پـور"

از صفحه: Yavar Mehdipour ( یاور مهدی پور )

پ ن: تــــــــــولـــــــــــدت مبـــــــــــــــارک دیــــــــــــوونــــــــــــه...! تشویق هورا ماچ


 
 
تـــوقیــــــف...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
 

 

 امشــب

 تــو را مـی بـوســـــم!

 خبــــــــری کـــــه فـــــــــردا،

 چنــــــد روزنــامـــــــه را تـــوقیــــــف مـی کـُنــــــد!

 

 

"رضــــا یـار احمــــــــدی"

از صفحه: رضا یاراحمدی

پ ن: مثـــــه امشـب کـــــــه شـدیـــــم بیسـت و دو مـــــــــــاه... نیشخند


 
 
دُزدَکــــــــــی...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
 

 

 تـــــــو

 مثــــل ِ همــــــان بـوســـــه ی دُزدَکـــــــی هستـی

 کــــــوتـاه شـایــــــد...

 امـّــــا

 .

 .

 مـانــدگــــــــاری تـا اَبَــــــد...

 

 

"عصمـت اُمیــــــــد"

از صفحه:Smat Omid


 
 
کـَــــــم ، نــــــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
 

 

 هیــــچ زنــــی را نبـــایـــــــد کـَـــــم دوسـت داشـت

 یـک زن را بـایــــــد دیــــوانـــــــه وار دوسـت داشـت

 یـا اصــــلا" دوسـت نـــــداشـت...!

 کـَـــــم دوسـت داشتــــــه شـــدن ، بــــــرای زن هـــــا مـرگبــــــــار اسـت!

 

 

"حُسنـــا میــــــرصنـــــم"

از صفحه:Smat Omid


 
 
لـــــــرزه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٦ آذر ۱۳٩۳
 

 

 عـــکاس ِ مــــاهـــــری سـت

 کســــی کــــــــه از تــو عکــس بگیـــــرد

 و دستـــانــش نلــــــرزد!

 

 

"جـــواد چعبــــــاوی"

از صفحه: Javad Cvi

پ ن: بیســــــت و یـــک... هورا تشویق


 
 
چـــــه خیــــــالــــــی...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
 

 

 خیـــــالـت مثـــل ِ چُــــرت ِ صبحــــگاهــی‌‌سـت!

 هِــــی بـا خــــودم مـی‌‌گـــویـــــــم؛

 فقــــــط پنــــــج دقیقــــــه‌‌ی دیگــــــر...

 

 

"ســـــارا وحـــــدتــــــی" 

از صفحه: شعر بی واژه


 
 
خــــــدا مـــی دانـــــــد...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
 

 

 زنــى کـــــه پـس از شکستـن ِ تنهـــــا یـک نـاخُـــن اش

 دیگـــــر بــه بقیّــــه ى نـاخُـــن هـایـش رَحــــم نمـى کـُنـــــد

 اگــــــر دل اش بشکـَنــــد

 خـــــــدا مـى دانـــــد

 چـــه بـلایـــى ســـــر ِ خـود خــواهــــد آوَرد

 

 

"اِجــــه آیهـــــان"

برگــــردان: سیـامـک تقــــی زاده

از صفحه: واج چین


 
 
نـــــــذر...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
 

 

 تمــــام ِ خنـــــده هـایـــــم را نــــــذر کـــــرده ام

 تـا تــو همــــان بـاشــی

 کــــــه صبـــــح ِ یکــی از روزهــــای خـــــــدا

 عطــــر ِ دستهـــــایـت

 دلتنگــــی ام را بــه بــــــاد مـی سپـــــارد...

 

 

 "سیــــد علـــــی صـالحــــــی"

از صفحه: قبله ی اهل دل منم


 
 
تقسیــــــم...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳
 

 

       جهــــان دو نیــــم شــــد

        انـــــدوه ِ مـن

        غیـــــاب ِ تــــــو

 

 

"سیــروس نــــــوذری"

از وبلاگ: sirousnozari.blogfa.com


 
 
مــــن و اَبــــــــر...؟
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
 

 

 ـ مـــــن و اَبـــــــر؟

 چــــه تشبیــــه ِ پَــــــرتــی!

 کــــــه بـاران بهــــرحــال جــــایــی دریـــن خـــــاک

 و مــــن بـی تــــــو

           پَـــــروای بـاریـــدنـــــم نیسـت

                         هـــــرجـا کــــــه بـاشــــد.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir


 
 
بَـــــدتــــــــــریـــــــن...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
 

 

 بَـــدتـــــــریـن شـکل ِ دلتنـــــگی بـرای کـَســـی آن اسـت کــــــه در کنـــــار ِ او بـاشــــی و بــــــدانــی کـــــــه هـــــرگـــز بــه او نمــی رســــی...

 

 

"گــابــــــریـل گــارسیــــــا مـارکـــــز"

از صفحه: قبله ی اهل دل منم

پ ن: مــــــــــا بیستیـــــــــــــم...! چشمک


 
 
کُــــــدام پنجــــــــره...؟
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
 

 

 و آدم اگــــــر دلـش بگیـــــرد

 دردش را بــه کُــــــدام پنجـــــــره بگـویــــد

 کـــــــه دهــانـش پیـش ِ هـــــــر غــریبـــــه ای

 بـــــاز نشـــــود...؟

 

 

"لیـلا کـُــردبچـــه" 

از صفحه: لیلا کردبچه


 
 
قـــــــاب...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
 

 

 بیـــــا

 عشـــــق ِ ممنـــــوع ِمــان را

 در دل قـــــاب کنیـــــم

 عـکــس هــــرگــــــز

 از قـــــاب هجـــــرت نمـی کـُنــــــد

 

 

 "فـــریــــــال معیــــن"

از صفحه: Feryal Moein


 
 
لامـــکان...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳
 

 

 عجیـب نیسـت

 کـــه پلنـگ جُفـت ِ آهــــوسـت،

 گیــــلاس مَسـت مـی‌ کـُنَـــــد،

 و بـرف داغ اسـت…

 در کشـــور ِ آغـــــوش ِ تــو

 حتّــــا عجیـب نیسـت

 کـــه روز و شـب بهــــم بـرسنـــــد

 و صبـــــح تـا ابـــــــد

 پشـت ِ در ِ یـک اتـــــاق منتظــــــــر بمــــانـــــــــد.

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: www.mojganbanoo.com


 
 
چگـــونـــــــه ای...؟
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
 

 

 مـــــا بــــــی تــــــو خستــــــه ایـــــم ، تــــــو بـــــــی مـــــا چگــــونـــــــــه ای...؟

 

 

"حضــــرت مــــولانـــــا"

از صفحه: واج چین


 
 
اگـــــر...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
 

 

 و مَشغَلــــه ی ایـن روزهــــای مـن

 تنهـــــا تکـــــرار ِ همیـن یـک جملــــــه

 اگـــــر تــو دوستَــــــــم نـــــداشتـــه بـاشــی...

 

 

 "سـولمــــــاز تبــریـزی"

از صفحه: بی قافیه


 
 
جـــــوانــــــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
 

 

 بیـــا تـا مَطـــــرود ِ فصــــل هـا

 پـاییــــــز نشــــود

 و عشـــق

 شعــــــرهـای ِ زرد و انــــــدوه را

 پُـــــر از جـــوانـــــــه کـُـنــــــــد...

 

 

"نیلـوفـــــر ثـانـی"

از صفحه:Niloofar Sani 
 
← صفحه بعد