آلـزایمـــــر نوشتــــه هــای دو تـا دیـوونــــــــه

 
مســــافــــــر...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤
 

 

 از هــــزاران زنـی کـــه

 فـــردا پیـــاده مـی شـونـــد از قـــطار،

 یکـی زیبـــــــا

 و مـابَقـی مســـافـــرنــــد.

 

 

"عباس صفاری"

از صفحه: برترین اشعار پارسى


 
 
نـــــذری...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
 

 

 تمـــام ِ خنـــده هـایـم را نـــذر کــرده ام

 تـا تــو همـــانی بـاشـی

 کـــه صبـــح ِ یکـی از ایـن روزهـا

 عطـــر ِ دسـت هـایـت

 دلتنگـی ام را بـه بـاد مـی سپـــارد

 

 

 "سیــاوش میـــرزایـی"

از صفحه: شعری که زندگی ست


 
 
بـــــاش...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
 

 

 شبیـه شاخۀ تُــردی

 مـن از تــو سنگینـم،

 مـن از تــو سـرشـــارم،

 شکـوفـــه بـاش و بِـدَم!

 پـرنـــده بـاش و بخــوان!

 هـــوای قلـب مـــرا

 تـازه کُـن، بهـــاری کُـن…

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو" 

از وبلاگ:mojganbanoo.com

 


 
 
خـــــائـــــن...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
 

 

 ببــوس مـــرا ؛ اشـک هــایـم،

 انــــــدازۀ

 تنهــــایـی هــایـم را لــــو مـی دهنـــد...

 

 

"عصمت امید"

از صفحه:Smat Omid


 
 
اتفــــــاق...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
 

 

 یـــــه اتفـــــــــاق ِ خیلــــی بـَــــــــد...

ناراحت

 


 
 
ایجـــــــاز...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
 

 

 «مـــا بـا هــــم دو استـکان چـای نـوشیــدیـم».

 و ایـن جملــه شعـر نیسـت.

 استـکان در آن بــه معنـــی ِ استـکان اسـت

 و چـای استعـــاره از هیــچ شـرابـــی نیسـت.

 خـواستــــم بگـویـــــم

 اوسـت کــــه مـــــرا مَسـت مـی‌کـُنــــد!

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: mojganbanoo.com


 
 
ســال نــــــــو...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤
 

 

 

 ســـــال ِ نــــــــو مبــــــــارک ، فقـــــــط همیــــن...

 

 

 


 
 
فـــاصلــــــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
 

 

 سفـر را بهــانـــــه نکـن!

 فـاصلـــــه از دستـانمـــــان

 آغــــاز مـی‌شـود...

 

 

"سیــدمحمــــــد مـرکبیـــــان"

 از صفحه: شعر بی واژه


 
 
فــــرامــــوشـی...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٤:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
 

 

 آمـدنـــم را نــــخ بِبَنـــد

 بـه انگشـت ِ تمـام ِ بـادبـادک‌هــا

 بـاور کـُن پـــرواز

 چیـز ِ قشنگـی نیسـت

 بــرای کبـوتــــری کـــه جَلـــد ِ تـوسـت...

 


 "فـائـــزه دارابــی" 

از وبلاگ:faezedarabi.blogfa.com


 
 
آینــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
 

 

 نـگاه کـُن!

 یکـی مثـل ِ مـن

 تــوی آن آینـــــه ایستـاده اسـت

 رنـگ ِ پـوستـش مهتــابـی سـت

 و یـک شُعلــه‌ی سبـز

 مثـل ِ یـک پـرچـــم ِ لـــرزان

 از تَــه ِ چشمـانـش

 بـه سمـت ِ پیشـانـی‌اش

 بـالا مـی‌رَوَد.

 

 

"پـرویـن سـلاجقـــه"

از وبلاگ:psalajaghe.blogfa.com


 
 
چـــــی مــی شــــه...؟
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
 

 

بـه جــای روزهـای هفتــــه

کـاش

تـــو مـی آمـــــــــدی!

 

 

"محمــــود فخــــری نـژاد"

از صفحه: کوچه های ولگردی

 


 
 
بــــاران ِ خـوشبخـــت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
 

 

خوشبخـت تـــر از مـن 

بـاران اسـت ،

گـونـــه هـایـت را بـوســـه میـزنــــد

هـــــر وقـت کــــه بخـواهــــــد

هـــــر وقـت کــــه ببـــــــــارد ...

 

 

"عصمـت اُمیــــــــد"

از صفحه:Smat Omid

پ ن: دو ســــــــــــــــــــــــــــــــال... تشویق

 

 
 
درد...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
 

 

 آنقـــــدر درد کشیــــده ام

 کــــــــه وقتـــــــی نکِشـــــم

 درد مـی کِشــــــم...

 

 

"جـــواد چعبــــــاوی"

از صفحه:Javad Cvi


 
 
ســـــدّ ِ گـــــریـــــــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 ســـــدّ ِ گــــریــــــه انــــد چشــــم هـــای مـن
 
 رودهـــــای اشـک
 
 پشـت ِ پلــــک هـای مـن
 
 جمـــــع مـی شَـوَنـــــد
 
 کـافــــی اسـت
 
 چشـــم وا کـُنـــــم نبینمــت
 
 
 
 
"جلیـــــــل صفـــــــربیگـــــــــی"
 
از وبلاگ:varan.blogfa.com
 


 
 
چیــــــــــز...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 همیشــــه در هــــر عکســی

 جــــای یـک نفــــر کنــــــار ِ مـن خــالــــی سـت،

 یـک نفــــر کـــــه اگـــــــر بـود

 حتّـــی لازم نبـــود چیــــزی بگـویــــــد

 تـا مـن لبخنـــــد بـزنـــــم،

 یـک نفــــر کـــــه اگــــــر بـود

 مـن در آن عکســــــــها نبــــودم!

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: www.mojganbanoo.com


 
 
نمـــــی خـــواهمــــت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 «نمــــی‌خـــواهمـــت» هــــــم

 همــــــان طعـــــم ِ «مــــی‌خـــواهمـــت» مــی‌دهـــــد

 و حتّــــی کمــــــی دلنشیــــن‌تــر

 اگــــــــر از لبـــــان ِ تــــــــو بـاشــــد.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir


 
 
از نـــــــــــو...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 بگــــذار بیهــــوده

 رنـگ بـه رنـگ شَـوَنـــــد

 ایـن فصــــل هـا

 

 مـن بـی هیـــــچ فصلـــی

 تنهــــــا در آغـــــوش ِ تــو


 از نــــــــــو

 جــوانـــــــه مـی زنــــــم!

 

 

"فیــــــــروزه کـاســــانـی"

از صفحه: شعری برنگ باران


 
 
زبـــــــــانـــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 وقتــــی دلـت زبــــــانـــه مـی کِشــد

 هیــــچ زبــــــانـــی را نمـی فهمــــد

 هیــــچ بـــارانــــی ســــرد و سبــــزش نمـی کـُنـــــد

 و همـــــه ی دریـــــاهــا را

 مـــــوج تـا مـــــوج

 هیمـــــه هیمـــــه

 سُــرخ مـی کـُنـــــد و خـونــی

 

 

"نســــریـن فـــرقــانــــی"

از صفحه: Nasrin Forghani

پ ن: بیسـت و ســه مــاهـــه شُـدیمــا...! لحظـــه شمــــاری شــــروع شــــد...!


 
 
غَـــــرق ِ راه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
 

 

 دوسـت داشتنـت گـویـــی

 بلنــــــــدتــریـن جــــاده ی جهــــــان اسـت

 و مـن مسـافــــــــری کـــــه غَــــــرق ِ راه شــــد...

 

 

 "سـولمــــــاز تبــریـزی"

از صفحه: بی قافیه

پ ن: دوّم ِ بهمــــــن مــــــاه...! بغل


 
 
نخنــــــــد...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
 

 

 شـــده تـا بـه حــــال عطــــر ِ تَـن ِ کـَسـی بپیچــــد در خـوابـت...؟

 نخنـــــــــد!

 مـن دیــوانـــــــه نیستــم!

 فقـــــط کمـــی... بیشتـــر از حَجــــم ِ دلَـــــــم "دوستـت دارم"...

 

 

"مهســـــا ابـراهیمــــی"

از صفحه: Mahsa Ebrahimi


 
 
فـــــــــردا...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳
 

 

 حــالا کـــــه آمـــــده‌ای

 از گـذشتــــــه نپُـــــرس

 در روز ِ آفتـــابـــی

 از بــرف ِ سنگیـــن ِ شــب ِ قبــــل

 چـــه مـی‌مــانـــــد؟

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: www.mojganbanoo.com


 
 
بـــاور کـُــــن...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳
 

 

 بیـــــا بـه هــــــم دروغ بگـوییـــــم!

 مـن بگـویــــــم بهــــــــار شـــده

 تـــــــو بـاور کـُنـــــی، بیـــایــی!

 

 

"رضـــا کـاظمــــــــی"

از صفحه: REZA Kazemi (رضا کاظمی)


 
 
تعبیـــــــر...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
 

 

 بــه خـــوابــــــم بیــــــا

 کـــــــه بیــــــداری‌ام هیـــــچ تعبیـــر ِ خـوبـــی نــــــدارد

 بجـــــز حـسّ ِ رفتــــن.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir


 
 
شبــــــاهــت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
 

 

 از پنجـــــــره شــــــروع شــــــد

 بــه اتــاق آمـــــــد

 و دُرُسـت همــــان جــا کـــــــــه نیستـی

 غــــــروب کـَــــــرد

 نبـــودنـت چقـــــــدر شبیــــــه تــوسـت!

 

 

"یـاور مهـــــدی پـور"

از صفحه: Yavar Mehdipour ( یاور مهدی پور )

پ ن: تــــــــــولـــــــــــدت مبـــــــــــــــارک دیــــــــــــوونــــــــــــه...! تشویق هورا ماچ


 
 
تـــوقیــــــف...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
 

 

 امشــب

 تــو را مـی بـوســـــم!

 خبــــــــری کـــــه فـــــــــردا،

 چنــــــد روزنــامـــــــه را تـــوقیــــــف مـی کـُنــــــد!

 

 

"رضــــا یـار احمــــــــدی"

از صفحه: رضا یاراحمدی

پ ن: مثـــــه امشـب کـــــــه شـدیـــــم بیسـت و دو مـــــــــــاه... نیشخند


 
 
دُزدَکــــــــــی...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
 

 

 تـــــــو

 مثــــل ِ همــــــان بـوســـــه ی دُزدَکـــــــی هستـی

 کــــــوتـاه شـایــــــد...

 امـّــــا

 .

 .

 مـانــدگــــــــاری تـا اَبَــــــد...

 

 

"عصمـت اُمیــــــــد"

از صفحه:Smat Omid


 
 
کـَــــــم ، نــــــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
 

 

 هیــــچ زنــــی را نبـــایـــــــد کـَـــــم دوسـت داشـت

 یـک زن را بـایــــــد دیــــوانـــــــه وار دوسـت داشـت

 یـا اصــــلا" دوسـت نـــــداشـت...!

 کـَـــــم دوسـت داشتــــــه شـــدن ، بــــــرای زن هـــــا مـرگبــــــــار اسـت!

 

 

"حُسنـــا میــــــرصنـــــم"

از صفحه:Smat Omid


 
 
لـــــــرزه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٦ آذر ۱۳٩۳
 

 

 عـــکاس ِ مــــاهـــــری سـت

 کســــی کــــــــه از تــو عکــس بگیـــــرد

 و دستـــانــش نلــــــرزد!

 

 

"جـــواد چعبــــــاوی"

از صفحه: Javad Cvi

پ ن: بیســــــت و یـــک... هورا تشویق


 
 
چـــــه خیــــــالــــــی...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
 

 

 خیـــــالـت مثـــل ِ چُــــرت ِ صبحــــگاهــی‌‌سـت!

 هِــــی بـا خــــودم مـی‌‌گـــویـــــــم؛

 فقــــــط پنــــــج دقیقــــــه‌‌ی دیگــــــر...

 

 

"ســـــارا وحـــــدتــــــی" 

از صفحه: شعر بی واژه


 
 
خــــــدا مـــی دانـــــــد...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
 

 

 زنــى کـــــه پـس از شکستـن ِ تنهـــــا یـک نـاخُـــن اش

 دیگـــــر بــه بقیّــــه ى نـاخُـــن هـایـش رَحــــم نمـى کـُنـــــد

 اگــــــر دل اش بشکـَنــــد

 خـــــــدا مـى دانـــــد

 چـــه بـلایـــى ســـــر ِ خـود خــواهــــد آوَرد

 

 

"اِجــــه آیهـــــان"

برگــــردان: سیـامـک تقــــی زاده

از صفحه: واج چین


 
 
نـــــــذر...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
 

 

 تمــــام ِ خنـــــده هـایـــــم را نــــــذر کـــــرده ام

 تـا تــو همــــان بـاشــی

 کــــــه صبـــــح ِ یکــی از روزهــــای خـــــــدا

 عطــــر ِ دستهـــــایـت

 دلتنگــــی ام را بــه بــــــاد مـی سپـــــارد...

 

 

 "سیــــد علـــــی صـالحــــــی"

از صفحه: قبله ی اهل دل منم


 
 
تقسیــــــم...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳
 

 

       جهــــان دو نیــــم شــــد

        انـــــدوه ِ مـن

        غیـــــاب ِ تــــــو

 

 

"سیــروس نــــــوذری"

از وبلاگ: sirousnozari.blogfa.com


 
 
مــــن و اَبــــــــر...؟
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
 

 

 ـ مـــــن و اَبـــــــر؟

 چــــه تشبیــــه ِ پَــــــرتــی!

 کــــــه بـاران بهــــرحــال جــــایــی دریـــن خـــــاک

 و مــــن بـی تــــــو

           پَـــــروای بـاریـــدنـــــم نیسـت

                         هـــــرجـا کــــــه بـاشــــد.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir


 
 
بَـــــدتــــــــــریـــــــن...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
 

 

 بَـــدتـــــــریـن شـکل ِ دلتنـــــگی بـرای کـَســـی آن اسـت کــــــه در کنـــــار ِ او بـاشــــی و بــــــدانــی کـــــــه هـــــرگـــز بــه او نمــی رســــی...

 

 

"گــابــــــریـل گــارسیــــــا مـارکـــــز"

از صفحه: قبله ی اهل دل منم

پ ن: مــــــــــا بیستیـــــــــــــم...! چشمک


 
 
کُــــــدام پنجــــــــره...؟
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
 

 

 و آدم اگــــــر دلـش بگیـــــرد

 دردش را بــه کُــــــدام پنجـــــــره بگـویــــد

 کـــــــه دهــانـش پیـش ِ هـــــــر غــریبـــــه ای

 بـــــاز نشـــــود...؟

 

 

"لیـلا کـُــردبچـــه" 

از صفحه: لیلا کردبچه


 
 
قـــــــاب...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
 

 

 بیـــــا

 عشـــــق ِ ممنـــــوع ِمــان را

 در دل قـــــاب کنیـــــم

 عـکــس هــــرگــــــز

 از قـــــاب هجـــــرت نمـی کـُنــــــد

 

 

 "فـــریــــــال معیــــن"

از صفحه: Feryal Moein


 
 
لامـــکان...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳
 

 

 عجیـب نیسـت

 کـــه پلنـگ جُفـت ِ آهــــوسـت،

 گیــــلاس مَسـت مـی‌ کـُنَـــــد،

 و بـرف داغ اسـت…

 در کشـــور ِ آغـــــوش ِ تــو

 حتّــــا عجیـب نیسـت

 کـــه روز و شـب بهــــم بـرسنـــــد

 و صبـــــح تـا ابـــــــد

 پشـت ِ در ِ یـک اتـــــاق منتظــــــــر بمــــانـــــــــد.

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: www.mojganbanoo.com


 
 
چگـــونـــــــه ای...؟
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
 

 

 مـــــا بــــــی تــــــو خستــــــه ایـــــم ، تــــــو بـــــــی مـــــا چگــــونـــــــــه ای...؟

 

 

"حضــــرت مــــولانـــــا"

از صفحه: واج چین


 
 
اگـــــر...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
 

 

 و مَشغَلــــه ی ایـن روزهــــای مـن

 تنهـــــا تکـــــرار ِ همیـن یـک جملــــــه

 اگـــــر تــو دوستَــــــــم نـــــداشتـــه بـاشــی...

 

 

 "سـولمــــــاز تبــریـزی"

از صفحه: بی قافیه


 
 
جـــــوانــــــــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
 

 

 بیـــا تـا مَطـــــرود ِ فصــــل هـا

 پـاییــــــز نشــــود

 و عشـــق

 شعــــــرهـای ِ زرد و انــــــدوه را

 پُـــــر از جـــوانـــــــه کـُـنــــــــد...

 

 

"نیلـوفـــــر ثـانـی"

از صفحه:Niloofar Sani 
 
نیسـت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
 

 

 شبیـــه تــو نیسـت

 بهـــــار و تمـــامـــی ِ ایـن قـاب‌هــــای قشنـگش

 تــو یـک حـسّ ِ رؤیـایــــی ِ چـار فصــــلی.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir

پ ن: نـوزدهُمیـن مـــــــاه هــــــم رسیــــــــد از راه ، مـــــــاه ِ مهــــــــر ، بـا تـــــــــو امّــــــــا نـــــــه کنـــــــار ِ تــــــــو...!


 
 
مـــــــدرَک...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳
 

 

 مـی خـواهـــــم بـا همیـن قلـب ِ نـاقــص

 دوسـت بــدارم

 زنـــــدگـی کـُـنـــــم

 و ایـن بـار مُـراقبـــــم

 از هـــر اتّفــــــاق ِ عـاشقــانــــــه ای کـــــه بیُـفتَــــد

 عکـس بَـردارم

 

 

"منیــــــره حسینـــــــی"

از صفحه: منیره حسینی


 
 
نپُــــــرس...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
 

 

 عــزیــــــزم

 از مـن نپُــــــرس

 اجنـــــاس ِ کــــدام مغــــــازه

 زیبــــــاتـر بـود

 مـن تمـــــــام ِ مُــــدَّت

 در شیشــه ی ویتـــــــریـن هـا

 خـودمــــــان را تمــاشــــــا مـی کـــــــردم...

 


"علیـرضـــــا قـاسمیـــــان خمســـه"

از صفحه: واج چین


 
 
درمـــــــان...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۳
 

 

 او را بـه مـن بـرسـانیـــــد!

 مـی‌ گـوینــــد آلـــــرژی ِ فصلــی دارم

 و آنتـی‌هیستــــامیـن‌هـا

 تنهـــــا بـاعـث مـی‌ شَـوَنـــــد بیشتــــر

 خـوابـش را ببینــــــم.

 

 

"مــــژگـان عبـــــــاسلـو"

از وبلاگ: mojganbanoo.com


 
 
بـــــــاران...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
 

 

 

 بـــــــاران ، شبیـــــه تــوسـت

 هـــــــر جــا ببــــــارد

              دوستَـش دارم.

 

 

"سیــــد علـــی میـــــرافضلــــــی"

از وبلاگ: amiralavi.persianblog.ir


 
 
همــــان جــا...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳
 

 

 

 نـگاه مـی کـُنـــــم

           همــــان جــا کـــــــــه نیستـی

           میــــــان ِ مِهــی کــــــــه سحــــــرگـاه 

 

 

"سیــروس نــــــوذری"

از وبلاگ: sirousnozari.blogfa.com


 
 
بـا هــــــــم...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
 

 

 

 بـا هــــــم کــــــه بـاشیـــم سـه‌ تـائیــــم

 مـن ، تــو ، بـوســــه ؛

 بـی هــــــم چهـــــار تـائیــــم

 تــو بـا تنهـــــایـی ، مـن بـا رنـــــــج."لطیـــف هملـــت
"

از وبلاگ: tavab2.persianblog.ir


 
 
فــــرصـت...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
 

 

 بیـــــا تـا آسمــان هنـــــوز گـریــــــه مـی ‌کـُنـــــد

 روی سنـگفـــــرش ِ خیــــابـان بـرقصیــــم

 حرف ِ مَــــردُم بـه یـک استـــکان چــــای ِ داغ نمـی اَرزَد

 وقتـــــی از مـــــوهـای خیـــس ِ مـن

 شعــــــر چکّــــه کـُنَـــــد

 روی لـب هــــــای تــو.

 


 
"لیـــــلا نـوحــــی"
 
از وبلاگ: tavab2.persianblog.ir
 

 
 
حضـــــــور...
نویسنده : الف و شین - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
 

 

 تـب ِ سِهـــره ‌هـــا

 غـــــم ِ قـــــاصــــــدک ‌هـــا

 دل ِ بـاغبــــــان

 نـــگاه ِ تــو پَـــــــر مـی ‌دهـــــد بـاغ را.

 

 

" مـرتضـــا دلاوری پــاریــــــزی"

از وبلاگ: nam.blogfa.com

پ ن: یـک ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ُ نیمـــه شـدیـــم... نیشخند


 
 
دو پیـــــالـــه...
نویسنده : الف و شین - ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳
 

 

 مـن بــودم و تــو 

 دو پیـــــالـــه

 پُـــــر و خــالـــــی شـــد

 و انتهــــــای شـب

 مــــــا را نیـافتنــــــد 

 

 

"محمـــــد شــریفـــــی نعمــت آبــاد"

از وبلاگ: kashefanehich.persianblog.ir


 
 
← صفحه بعد